රු.750 ට අඩු Tech Gadgets Under 5$ – 2018

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Here’s the second video about Top Tech gadgets under 5$ which means rs.750 . I have selected Gearbest and here’s the best deals I found on gearbest under 5$ .

Discount Code (Only Valid for 1,2,3,4 පලමු 4 සඳහා පමණක් අදාළ වේ ) – CA%GB4th04

(1) Phone Tripod –
(2) Lens Kit –
(3) Magnetic Cable Micro USB –
(4) Card Reader –

පහත ඒවා සඳහා Promo Code එක අදාළ නොවේ . (Promo code doesn’t valid for following items)

(5) USB SoundCard –
(6) Phone Ring 1 –
(7) Phone Ring 2 –
(8) USB Fast Charger 2A –
(9) 2 Port USB Charger –
(10) Fastest QC 3.0 3A Charger –
(11) USB C Magnetic USB Cable –

SL GEEK Android app –

Follow & Join 😀
Instagram –
Facebook –
Twitter –

Comments

Write a comment

*